Stadgar

Här finner du Sverok Västs stadgar. De beskriver distriktet, dess syfte och vilken verksamhet som distriktet sysslar med.

Stadgar för Sverok Väst

Uppdaterade på årsmötet 2022-03-20

Distriktet, dess syfte, verksamhet och verksamhetsområde

§1 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok. Distriktet är en ideell organisation.

§2 Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn.

§3 Distriktet är religiöst och partipolitiskt obundet och tar inte emot medlemskap från partipolitiska eller religiösa organisationer.

§4 Distriktets verksamhetsområde är Västra Götalands län och Hallands län.

§5 Bidrag från regioner skall i första hand stanna inom regionerna för att gynna distriktsverksamhet inom den regionen.

Verksamhetsår

§6 Verksamhetsår för distriktet är kalenderår.

Föreningar och medlemmar

§7 Distriktets medlemmar är Sverokanslutna föreningar och avdelningar med säte i distriktets verksamhetsområde.

§8 Varje förening ska föra register över sina medlemmar och vid behov ta ut medlemsavgift av dessa.  Medlemsavgiften beslutas av föreningen.

§9 Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgiften bestäms av distriktsårsmötet.

§10 Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

§11 Efter förslag från distriktsstyrelsen kan distriktsårsmötet för att hedra personer utse dem till hedersmedlemmar i distriktet.

Styrelsen

§12 Styrelsens säte är Göteborg kommun.

§13 Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör bestå av tre till tio ledamöter.

§14 Styrelsen fördelar de övriga styrelseposterna inom sig. Posterna vice ordförande och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör.

§15 Valbar är person skriven, boende eller verksam inom spelhobbyn inom distriktet. Ordförande och kassör måste dock vara straffmyndiga.

§16 Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet.

§17 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga medlemmar i styrelsen är kallade och

minst hälften (exkluderat antalet suppleanter, avrundat uppåt), däribland ordföranden

eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika

röstetal skall slumpen avgöra. Närvarande suppleanter har endast rösträtt när de ersätter

ordinarie styrelsemedlem. Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet.

§18 Distriktets firmatecknare är ordförande och kassör, som kan teckna var för sig.

§19 Distriktsstyrelsen bör ha en god geografisk och intressemässig spridning.

§20 Alla i styrelsen måste ange vilka sverokanslutna föreningar de är medlemmar i, oavsett om de sitter i föreningens styrelse eller inte. De anses sedan jäviga i frågor som specifikt berör dessa föreningar.

Förtroendevalda

§21 Distriktsårsmötet utser två revisorer, samt noll till två suppleanter och det är eftersträvansvärt att ha två suppleanter. Revisorer granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Suppleant ska ersätta vid revisors avhopp. Revisionsberättelsen skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktsårsmötet om detta är praktiskt möjligt.

§22 Till revisor är myndig person bosatt i Sverige, som ej ingår i distriktsstyrelsen, valbar.

§23 Valberedningen består av tre till fem ledamöter, varav en är sammankallande och en är vice sammankallande, utsedda av distriktsårsmötet.

§24 Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna föreskrivna valen. Förslagen skall vara distrikts styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor innan distriktsårsmötet.

§25 Valbar till valberedningen är straffmyndig person bosatt i distriktet, som ej ingår i distriktsstyrelsen.

Distriktsårsmötet

§26 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år senast 31 mars, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.

§27 Distriktsårsmötet skall ge tillfälle till samvaro och kontakt mellan föreningarnas medlemmar och distriktets representanter.

§28 Vid distriktsårsmötet har alla medlemsföreningars ombud, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Övriga medlemmar i distriktets föreningar äger rätt att närvara i mån av plats. Mötet kan besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och eller ställa förslag.

§29 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

2 ombud för 1 – 24 medlemmar

3 ombud för 25 – 59 medlemmar

4 ombud för 60 – 144 medlemmar

5 ombud för 145 medlemmar och därutöver

Till grund för denna beräkning ligger föreningens medlemsantal för innestående eller föregående år beroende på vilket antal som är högre. Detta skall rapporteras till förbundet senast två (2) veckor innan distriktsårsmötet.

Föreningars och avdelningars medlemsantal är baserat på unika medlemmar. Huvudföreningen räknar ej in medlemmar som även är medlemmar i en eller flera avdelningar i sitt medlemsantal.

Till  distriktsårsmötet får varje avdelning sända ombud i nedanstående omfattning:.

1 ombud för 1 – 20 medlemmar

2 ombud för 21 – 45 medlemmar

3 ombud för 46 medlemmar och därutöver

Ombud måste två (2) veckor före årsmötet vara registrerad medlem i respektive förening och eventuell avdelning.

Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, valberedning eller dess revisorer kan inte vara ombud


§30 Endast befullmäktiga ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
§31 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse via brev eller epost sänts till föreningarna 4 till 8 veckor före mötet. Möteshandlingarna skall sänts till föreningarna två veckor före mötet.

§32 Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet:

 • Mötets öppnande
 • Mötets behörighet
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare och två rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av avgifter
 • Fastställande av budget
 • Stadgemässiga val
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§33 Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar och dess medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet.

§34 Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 2/3 majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt distriktsårsmöte. Vid lika röstetal avgörs frågan med slumpens hjälp.

§35 Mötesprotokollet bör finnas tillgängligt senast en månad efter mötet och ska då också vara rikskansliet tillhanda.

Extra årsmöte

§36 Extra distriktsårsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, om revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna kräver det.

§37 Extra distriktsårsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna senast fyra veckor i förväg.

Stadgetolkning och stadgeändring

§38 Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs av distriktsårsmöte.

§39 Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på distriktsårsmötet, undantaget §4 som kan ändras även på extra årsmöte.

§40 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i handlingarna, samt i de ärenden som enhälligt årsmöte beslutar uppta.

§41 Vid ändring av paragraferna om ideellt distrikt (§1), syfte (§2), stadgeändring (§41) eller upplösning (§42, §43, §44 och §45), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktsårsmöten.

Upplösning

§42 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktsårsmöte och ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktsårsmötet. Fråga om upplösning ska uttryckligen anges i kallelsen.

§43 Distriktet kan inte upplösas så länge minst 1/20 av ombuden motsäger sig upplösningen.

§44 Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i proportion till medlemsantal vid föregående årsskifte eller går till ett av Sveroks riksmöte bestämt ändamål.

§45 Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen.